Trans' Art
     International

Claire Crétu

克莱尔·克雷楚

      克莱尔·克雷楚的艺术手法源于大自然带给她的灵感。

      她要寻找另一种语言,包罗万象的语言。

      雕塑是一个美妙的方式来交流思想和感情 。

      它是种表达的手法,让她能自由表达那些无法用语言表达现的感受。

      感谢美丽的大自然, 让她可以用金属及青铜去创作那些频临灭绝的美丽动物,去表现它们的柔美及脆弱。